در حال نمایش 16 نتیجه

حقوق شوراهای اداری بررسی حقوقی جایگاه و وضعیت شوراهای اداری در قوه مجریه دکتر لعیا جنیدی،دکتر علی مشهدی،دکتر مسعود فریادی

400,000 ریال

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ریاست جمهوری/رقعی)

300,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری ریاست جمهوری

500,000 ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ریاست جمهوری)

400,000 ریال

قانون بودجه سال 1400 کل کشور (ریاست جمهوری)

180,000 ریال

قانون مدنی ریاست جمهوری امور تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

200,000 ریال

قانون مدیریت خدمات کشوری (ریاست جمهوری)

280,000 ریال

مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (ریاست جمهوری)

400,000 ریال

مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط

1,000,000 ریال

مجموعه تنقیحی قانون تجارت و مقررات آن (ریاست جمهوری/رقعی)

500,000 ریال

مجموعه تنقیحی قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط

300,000 ریال

مجموعه تنقیحی قانون کار (ریاست جمهوری)

160,000 ریال

مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی(ریاست جمهوری)

1,500,000 ریال

مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها

2,850,000 ریال

مجموعه قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن ریاست جمهوری

80,000 ریال

مجموعه قانون مجازات اسلامی ریاست جمهوری

1,500,000 ریال