مشاهده همه 17 نتیجه

بیع در قانون و رویه قضایی ناصر نصرتی صدقیانی

2,000,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی (جلد پنجم) علیرضا توفیق ؛ سمانه سادات حسینی یزدی

1,400,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی (جلد چهارم) علیرضا توفیق-دکتر عباس مرادی آملی

2,300,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی (جلد سوم) علیرضا توفیق-دکتر عباس مرادی آملی

1,600,000 ریال

حقوق دعاوی املاک (2) علیرضا توفیق؛اکوان تک؛دکتر هژیر تک

1,850,000 ریال

حقوق دعاوی املاک (جلد1) علیرضا توفیق

1,100,000 ریال

حقوق شهر و شهرسازی نظام حقوقی حاکم بر هیئت حل اختلاف (ماده 38 شهرداری ها) علیرضا توفیق ؛ محمدمحسن اسعدی

1,200,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران ادله اثبات دعوا در امور مدنی (سال های1380تا1400)

1,865,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران اسناد تجاری (سال های1380تا1400)

554,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران الزام به تنظیم سند،الزام به تحویل مبیع،استرداد ثمن،استرداد مبیع (سال های1380تا1400)

1,725,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران داوری (سال های1380تا1400)

2,890,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران فسخ،انفساخ،تفاسخ (سال های1380تا1400)

2,450,000 ریال

عقود و معاملات (1) در قانون و رویه قضایی(اقسام عقود و معاملات؛شرایط اساسی صحت معامله)

850,000 ریال

فن دفاع امور حقوقی و کیفری احمد فتحی (2جلدی)

1,900,000 ریال

قواعد عمومی قراردادها مبتنی بر رویه قضایی علی مکرم؛دکتر ناصر شهلایی

1,600,000 ریال

مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران در امور مدنی و کیفری

850,000 ریال

مجموعه نشست های قضایی در امور مدنی قضات دادگستری استان تهران 93تا99

2,930,000 ریال