مشاهده همه 10 نتیجه

آیین دادرسی مدنی – دوره پیشرفته (جلد اول) دکتر عبدالله شمس

1,950,000 ریال

آیین دادرسی مدنی – دوره پیشرفته (جلد دوم) دکتر عبدالله شمس

2,300,000 ریال

آیین دادرسی مدنی – دوره پیشرفته (جلد سوم) دکتر عبدالله شمس

1,790,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین دکتر عبدالله شمس (جلد دوم)

990,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین دکتر عبدالله شمس (جلد سوم)

950,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین دکتر عبدالله شمس (جلداول)

850,000 ریال

اجرای احکام مدنی دکتر عبدالله شمس (2جلدی)

5,150,000 ریال

ادله ی اثبات دعوا (حقوق ماهوی وشکلی) دکتر عبدالله شمس

970,000 ریال

حقوق مدنی دکتر عباس قاسمی حامد

350,000 ریال

نظارت تعادل در نظام حقوق اساسی دكتر محمد راسخ

600,000 ریال