نمایش 1–30 از 207 نتیجه

آداب و تشریفات دیپلماتیک پرویز ذوالعین

850,000 ریال

آیین توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم دکتر عطااله رودگر کوهپر

1,150,000 ریال

آیین دادرسی تعزیرات حکومتی دکتر امید رستمی غازانی؛دکتر علیرضا جمشیدی

650,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد اول(کلیات؛دعوای عمومی و دعوای خصوصی) دکتر جواد طهماسبی

350,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد چهارم(اجرای احکام کیفری) دکتر جواد طهماسبی

350,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد دوم(تحقیقات مقدماتی) دکتر جواد طهماسبی

350,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد سوم(صلاحیت دادگاه ها؛اعتراض به آراء؛ادله اثبات در امور کیفری) دکتر جواد طهماسبی

550,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر عباس زراعت (جلد اول)

600,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر عباس زراعت (جلد دوم)

550,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر عباس زراعت (جلد سوم)

230,000 ریال

آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر علی عباس حیاتی

1,200,000 ریال

آیین دادرسی مدنی(جلد اول) دکتر گودرز افتخار جهرمی؛دکتر مصطفی السان

450,000 ریال

آیین دادرسی مدنی(جلد دوم) دکتر گودرز افتخار جهرمی؛دکتر مصطفی السان

600,000 ریال

آیین دادرسی مدنی(جلد سوم) دکتر گودرز افتخار جهرمی؛دکتر مصطفی السان

600,000 ریال

اثبات دليل اثبات(دوره ٢جلدی) دکتر ناصر کاتوزیان

2,000,000 ریال

اجرای احکام مدنی در نظام حقوقی و کنونی دکتر علی عباس حیاتی

550,000 ریال

اختیار دادرس کیفری در ارزیابی ادله دکتر احمد رمضانی

1,100,000 ریال

ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری دکتر عبدالرسول دیانی

750,000 ریال

ادله اثبات دعوا دکتر عباس کریمی

650,000 ریال

اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی دکتر ناصر کاتوزیان

600,000 ریال

اعلام جرم در فرآیند کیفری دکتر علیرضا مهدی‌پور مقدم

1,000,000 ریال

الزامات و آموزه های حقوق اساسی دکتر خیراالله پروین

400,000 ریال

اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان

900,000 ریال

بایسته های جزای اختصاصی دکتر ایرج گلدوزیان

550,000 ریال

بایسته های جزای عمومی دکتر ایرج گلدوزیان

450,000 ریال

بایسته های حقوق اساسی سید ابوالفضل قاضی (شریعت پناهی)

750,000 ریال

بایسته های حقوق بین الملل خصوصی دکتر محمود سلجوقی

900,000 ریال

بایسته های حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا موسی زاده

900,000 ریال

پزشکی قانونی و پلیس علمی در تحقیقات جنایی و کشف علمی جرایم از دیدگاه حقوقی دکتر هادی شیرزاد،امید شیرزاد

1,200,000 ریال

پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی دکتر غلام رضا محمد نسل

75,000 ریال