نمایش 1–30 از 152 نتیجه

آشنایی با جرم پولشویی دکتر محمدرضا ساکی

300,000 ریال

آموزش جامع مناقصات احمد متولی

1,600,000 ریال

آیین توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم دکتر عطااله رودگر کوهپر

1,150,000 ریال

آیین دادرسی تعزیرات حکومتی دکتر امید رستمی غازانی؛دکتر علیرضا جمشیدی

650,000 ریال

آیین دادرسی ورشکستگی دکتر سعید جوهر

350,000 ریال

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملایت اجرائی سلیمان فدوی

400,000 ریال

اجرای موثر رای و آیین اجرای محکومیت مالی دکتر حسن محسنی

800,000 ریال

اداره اموال موقوفه بهزاد رجایی

750,000 ریال

اسباب مالکیت خارج از قانون مدنی صابر درفشه

700,000 ریال

اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری دکتر علیرضا شریفی

200,000 ریال

اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت؟ دکتر سید عباس موسوی

800,000 ریال

انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی اسماعیل آقابابایی بنی

350,000 ریال

بایسته های حقوق و آیین دادرسی گمرکی (3 جلدی) دکتر پدرام شریف + همراه با قاب

5,000,000 ریال

بایسته های دادرسی تجاری دکتر سعید جوهر

500,000 ریال

بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دکتر بهرام بهرامی؛دکتر محمدرضا بهرامی

600,000 ریال

بررسی تحلیلی معاملات فضولی و دعاوی ناشی از آن ها مصطفی اصغرزاده بناب

1,700,000 ریال

بررسی علمی و کاربردی جرم خیانت در امانت محمدرضا ساکی

420,000 ریال

پژوهشی نو در قراردادهای بانکی طاهره کریمی

600,000 ریال

پولشویی در حقوق ایران محمدرضا عباسی

75,000 ریال

پولشویی در فقه و حقوق کیفری ایران حمید سلیمانی

200,000 ریال

تامین مالی جمعی مشارکتی سهیل کوکبی احسن

500,000 ریال

ترجمه کتاب تحلیل اقتصادی حقوق دکتر شراره مفیدیان؛دکتر مریم کشاورزیان

450,000 ریال

تصفیه امور ورشکستگی (تحلیلی-کاربردی) نعمت الله حاجعلی؛سید محمد علی نوابی؛آمنه خدادادی

450,000 ریال

تقسیم اموال مشترک علی سرخی

500,000 ریال

تنقیح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت احمد ابراهیمی کرهرودی

600,000 ریال

جرایم اقتصادی در ایران دکتر ایمان حطمی

1,200,000 ریال

جرایم اقتصادی سید جلیل رضوانی

400,000 ریال

جرایم ثلاث محمود فیروزی

400,000 ریال

جستجوی معاهده مطلوب داوری سرمایه گذاری بین المللی در آینه معاهدات سرمایه گذاری ایران فرهاد تقی پور

1,900,000 ریال

چالش های قرارداد بانكی اجاره به شرط تمليك دکتر محمود اکبری

300,000 ریال