نمایش 1–30 از 1308 نتیجه

حقوق تجارت الکتریسیته در اتحادیه اروپا(جلد اول)دکتر محمد سالاری،محمدصادق خان محمدی،مهدی ناصر

2,000,000 ریال

فصل سرمایه گذاری توافقنامه جامع تجاری و اقتصادی (CETA)دکتر مونا احمدلو،آذر ویسی شیخ رباط،حسن رمزدان،مهدی ناصر

1,300,000 ریال

حقوق بشر اتحادیه اروپا،حقوق سرمایه گذاری بین المللی و مشارکت دکتر مونا احمدلو،مسعود سالاریان،دکتر آذر گیو کی،مهدی ناصر

2,000,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی دکتر علی اصغر صانعیان

2,950,000 ریال

حقوق نوین تجارت بین الملل دکتر امیر اسلامی تبار،مسعود سالاریان،دکتر آذر گیو کی،مهدی ناصر

2,500,000 ریال

حقوق بازارهای سرمایه در اتحادیه اروپا (افشا و اجرا)دکتر مونا احمدلو،باقر بهرامی،حسن رمزدان،مهدی ناصر

2,000,000 ریال

بایسته های قانون گذاری ایرانی دکتر محسن مینا،دکتر محمدرضا سیاهپور

4,500,000 ریال

نظریه پرداز نگرش ایرانی به حقوق بین الملل دکتر حسین شریفی طرازکوهی،سیدعلی موسوی

13,000,000 ریال

حقوق کسب و کارهای بین المللی و محیط قانونی دکتر امیر اسلامی تبار،مهسا دهینی،مهدی ناصر(جلد دوم)

1,400,000 ریال

حقوق کسب و کارهای بین المللی و محیط قانونی دکتر امیر اسلامی تبار،مهسا دهینی،مهدی ناصر(جلد اول)

2,000,000 ریال

آیین دادرسی مدنی (3) دکتر کریم مرادوند،دکتر جلال جعفری

3,000,000 ریال

سریع خوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دکتر جعفر فراست

1,270,000 ریال

سیر تا پیاز پیش فروش ساختمان دکتر احسان پهلوانی فرد

600,000 ریال

نظریه عمومی تعهدات و تراز ریسک دکتر محمدرضا منصور اصفهانی

3,500,000 ریال

نفت ما و نفت آنها دکتر کوروش جعفرپور

7,000,000 ریال

سریع خوان آیین دادرسی مدنی دکتر سیدسجاد سیدجعفری

1,450,000 ریال

آن سفر کرده دکتر عیسی کشوری

1,800,000 ریال

شرح روان حقوق ثبت محمدامین شمس الدینی،مصطفی شمس الدینی

3,500,000 ریال

حقوق جزای عمومی دکتر حدیث سادات حسینی

800,000 ریال

قانون نمونه آنسیترال در مورد مشارکت عمومی-خصوصی دکتر امیر شایگان فر،دکتر محمد داراب پور

900,000 ریال

درس های از اصول فقه(ویرایش جدید)دکتر محمد حسین شهبازی

2,100,000 ریال

روش تحقیق کاربردی در علوم انسانی دکتر خیراالله پروین

1,700,000 ریال

بایسته های حقوق اداری دکتر ابراهیم موسی زاده

2,300,000 ریال

دوره پیشرفته آیین دادرسی کیفری دکتر بهداد کامفر

3,400,000 ریال

علم موضوع شناسی (فقه الموضوعات) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

1,250,000 ریال

سری دوم خاطرات وکیل (رمز و رازهای حرفه وکالت) محمدهادی جعفرپور

1,000,000 ریال

حقوق اموال فکری دکتر محمد احسنی فروز

1,200,000 ریال

جرم شناسی (طرح مباحث نوین در دانش جرم شناسی) دکتر هادی کرامتی معز

1,750,000 ریال

درسنامه جرم شناسی اطفال و نوجوانان هاله شاعری

850,000 ریال

حقوق ورشکستگی دکتر داود سلطانیان

1,300,000 ریال