مشاهده همه 17 نتیجه

حقوق پیمان در پروژه های بین المللی حسن عباسی

3,500,000 ریال

حقوق مالکین آپارتمانها (مسکونی-اداری-تجاری) ابراهیم اسماعیلی هریسی

4,000,000 ریال

حقوق مهندسی (تکمله پیمان) ابراهیم اسماعیلی هریسی

900,000 ریال

شرح تفضیلی پیمان ابراهیم اسماعیلی هریسی

9,800,000 ریال

شرح مختصر پیمان ابراهیم اسماعیلی هریسی

3,500,000 ریال

شروط عمومی و خصوصی پیمان های مشارکت احداث (ویژه بخش غیر دولتی – برای کارهای برزگ) ابراهیم اسماعیلی هریسی

600,000 ریال

شروط عمومی و خصوصی پیمان های مشارکت احداث (ویژه بخش غیر دولتی – برای کارهای کوچک) ابراهیم اسماعیلی هریسی

1,000,000 ریال

موافقتنامه و شروط عمومی پیمانهای اجرا و احداث (ویژه بخش غیر دولتی) ابراهیم اسماعیلی هریسی

350,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( جلد پنجم) حق الوکاله؛مالیات و ..ابراهیم اسماعیلی هریسی

2,500,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( جلد چهارم ) تجارت ابراهیم اسماعیلی هریسی

4,000,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( جلد دوم ) مدنی ابراهیم اسماعیلی هریسی

3,600,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( جلد سوم ) ثبت ابراهیم اسماعیلی هریسی

3,500,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( جلد ششم ) آیین دادرسی مدنی ابراهیم اسماعیلی هریسی

4,000,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( جلد هفتم) آیین دادرسی کیفری ابراهیم اسماعیلی هریسی

2,200,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( یکم ) پیشه وکالت ابراهیم اسماعیلی هریسی

3,000,000 ریال

وکلای جوان بدانند (جلد نهم ) حقوق جزا ابراهیم اسماعیلی هریسی

2,500,000 ریال

وکلای جوان بدانند (جلد هشتم ) امورحسبی ابراهیم اسماعیلی هریسی

2,500,000 ریال