نمایش 1–30 از 145 نتیجه

مالیه و تضمین های بازرگانی بین المللی دکتر حسین قربانیان

2,000,000 ریال

هزار نکته هزار سوال اصول روابط بین الملل وسیاست خارجی دکتر سید داوود آقایی ، راحله خاطری

1,800,000 ریال

حقوق جزای بین الملل دکتر مهدی مومنی؛مژگان رامین نیا

850,000 ریال

هزار نکته هزار تست حقوق بین الملل عمومی دکتر سید داوود آقایی ، فاطمه احمدیان

1,500,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

3,200,000 ریال

سازمان های بین المللی دکتر رضا موسی زاده

2,550,000 ریال

هزار نکته هزار سوال جهان سوم و مسایل آن دکتر سید داوود آقایی؛راحله خاطری

1,800,000 ریال

حقوق سازمان های بین المللی (جلد اول) دکتر سید قاسم زمانی

2,200,000 ریال

هزار نکته؛هزار سوال سازمان های بین المللی دکتر سید داوود آقایی؛فاطمه احمدیان

1,500,000 ریال

حقوق هوایی از منظر حقوق داخلی و بین الملل دکتر منصور جباری قره باغ

2,300,000 ریال

حقوق بین الملل محیط زیست دکتر سید عباس پورهاشمی ؛ دکتر بهاره ارغند

450,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) دکتر بهشید ارفع نیا

1,800,000 ریال

حقوق بین الملل 1و2 دکتر ابراهیم بیگ زاده (جزوه)

4,500,000 ریال

سازمانهای بین المللی دکتر سید داوود آقایی

3,500,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی دکتر نجاد علی الماسی

1,250,000 ریال

تعارض قوانین نجاد علی الماسی

1,400,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) دکتر محمد نصیری

1,700,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی هوشنگ مقتدر

1,450,000 ریال

هزار نکته ؛ هزار سوال تاریخ روابط بین الملل دکتر سید داوود آقایی،راحله خاطری

1,800,000 ریال

حقوق بین الملل دکتر سید قاسم زمانی

1,450,000 ریال

حقوق بین‌الملل، جلد اول (مبانی، منابع و تابعان) دکتر ابراهیم بیگ زاده

4,000,000 ریال

ترجمه تحت اللفظی و روان حقوق تجارت بین الملل(ترجمه فصل های2و9کتاب Law Texts)محمود رمضانی

1,800,000 ریال

مسولیت بین المللی دولت متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل دکتر علیرضا ابراهیم گل

1,500,000 ریال

گروه شرکت های تجاری (دادگاه صالح و قانون حاکم) دکتر سمیرا سلیمان زاده

2,200,000 ریال

مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی دکتر سید حسین صفایی

110,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) دکتر بهشید ارفع نیا

180,000 ریال

حقوق سازمان های بین المللی (جلد دوم) دکتر سید قاسم زمانی

700,000 ریال

داوری تجاری بین المللی دکتر عبدالحسین شیروی

1,980,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) دکتر محمود سلجوقی

1,200,000 ریال

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی دکتر محمدعلی صلح چی؛دکتر هیبت الله نژندی منش

1,500,000 ریال