نمایش 1–30 از 127 نتیجه

مالیه و تضمین های بازرگانی بین المللی دکتر حسین قربانیان

1,200,000 ریال

حقوق جزای بین الملل دکتر مهدی مومنی؛مژگان رامین نیا

850,000 ریال

هزار نکته هزار سوال اصول روابط بین الملل وسیاست خارجی دکتر سید داوود آقایی ، راحله خاطری

900,000 ریال

هزار نکته هزار تست حقوق بین الملل عمومی دکتر سید داوود آقایی ، فاطمه احمدیان

850,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

1,500,000 ریال

سازمان های بین المللی دکتر رضا موسی زاده

1,000,000 ریال

حقوق بین الملل محیط زیست دکتر سید عباس پورهاشمی ؛ دکتر بهاره ارغند

450,000 ریال

حقوق سازمان های بین المللی (جلد اول) دکتر سید قاسم زمانی

1,200,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) دکتر بهشید ارفع نیا

650,000 ریال

تعارض قوانین نجاد علی الماسی

480,000 ریال

حقوق بین الملل دکتر سید قاسم زمانی

1,450,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی دکتر نجاد علی الماسی

850,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) دکتر محمد نصیری

850,000 ریال

حقوق هوایی از منظر حقوق داخلی و بین الملل دکتر منصور جباری قره باغ

850,000 ریال

گروه شرکت های تجاری (دادگاه صالح و قانون حاکم) دکتر سمیرا سلیمان زاده

1,800,000 ریال

مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی دکتر سید حسین صفایی

110,000 ریال

هزار نکته ؛ هزار سوال تاریخ روابط بین الملل دکتر سید داوود آقایی،راحله خاطری

900,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) دکتر بهشید ارفع نیا

180,000 ریال

سازمانهای بین المللی دکتر سید داوود آقایی

1,500,000 ریال

داوری تجاری بین المللی دکتر عبدالحسین شیروی

1,060,000 ریال

مسولیت بین المللی دولت متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل دکتر علیرضا ابراهیم گل

980,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی (جلد سوم) دکتر بهشید ارفع نیا

68,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی هوشنگ مقتدر

500,000 ریال

منشور ملل متحد سه زبانه (فارسی-انگلیسی-فرانسه) محسن لطفی گماسایی

600,000 ریال

حقوق بین الملل 1و2 دکتر ابراهیم بیگ زاده (جزوه)

2,500,000 ریال

حقوق دیپلماتیک پرویز ذوالعین

1,000,000 ریال

حقوق جزای بین الملل دکتر حسن پوربافرانی

600,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی حمید الهویی نظری

1,400,000 ریال

حقوق سازمان های بین المللی (جلد دوم) دکتر سید قاسم زمانی

560,000 ریال

تشریفات پرداخت اسناد تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون آنسیترال نگین هادیان جعفری

400,000 ریال