در حال نمایش 8 نتیجه

جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) دکتر حسین آقایی نیا

1,200,000 ریال

جرایم علیه اموال و مالکیت حقوق کیفری اختصاصی (1) دکتر حسین آقایی نیا،دکتر هادی رستمی

2,700,000 ریال

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص حقوق کیفری اختصاصی (3) (جنایات) دکتر حسین آقایی نیا

2,950,000 ریال

جرایم علیه مصالح عمومی کشور حقوق کیفری اختصاصی (2) دکتر حسین آقایی نیا – دکتر هادی رستمی

1,400,000 ریال

حقوق جزای اختصاصی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا دکتر حسین آقایی نیا

2,800,000 ریال

حقوق جزای عمومی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا دکتر حسین آقایی نیا

2,400,000 ریال

حقوق ورزشی دکتر حسین آقایی نیا

800,000 ریال

معاونت و شروع به جرم در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا دکتر حسین آقایی نیا

1,100,000 ریال