مشاهده همه 11 نتیجه

این ده تن دکتر حسین میرمحمد صادقی،فاطمه یاوری

700,000 ریال

بند مرگ میشل لیونز دکتر حسین میرمحمد صادقی؛غراله ایلخانی زاده

1,500,000 ریال

تقارن بین عناصر مادی و معنوی جرم دکتر حسین میرمحمد صادقی،دکتر راضیه صابری

2,000,000 ریال

جرايم عليه شخصيت معنوی اشخاص حقوق جزای اختصاصی (۴) دکتر حسین میرمحمد صادقی

1,000,000 ریال

جرایم علیه اموال و مالکیت حقوق جزای اختصاصی (۱) دکتر حسین میرمحمد صادقی

3,300,000 ریال

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص حقوق جزای اختصاصی (3) دکتر حسین میرمحمد صادقی

2,900,000 ریال

جرایم علیه مصالح عمومی کشور حقوق جزای اختصاصی (2) دکتر حسین میرمحمد صادقی

2,950,000 ریال

حقوق جزای عمومی(1) دکتر حسین میرمحمد صادقی

2,200,000 ریال

حقوق جزای عمومی(2) دکتر حسین میرمحمد صادقی

1,800,000 ریال

حقوق جزای عمومی(3) دکتر حسین میرمحمد صادقی

1,900,000 ریال

دادگاه کیفری بین المللی دکتر حسین میرمحمد صادقی

2,600,000 ریال