مشاهده همه 8 نتیجه

اجرای احکام مدنی (1) دکتر سید عباس موسوی

270,000 ریال

اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت؟ دکتر سید عباس موسوی

800,000 ریال

دادرسی فوری ؛ دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (جلد اول) دکتر سید عباس موسوی

1,200,000 ریال

دادرسی فوری ؛ دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (جلد دوم) دکتر سید عباس موسوی

1,100,000 ریال

رویه قضایی (تبلور اصول حقوقی در آرای محاکم عالی) دکتر سید عباس موسوی

1,950,000 ریال

شکنجه در سیاست جنایی ایران،سازمان ملل متحد و شورای اروپا دکتر سید عباس موسوی

400,000 ریال

فهرست الفبایی عناوین حقوقی و کیفری دکتر سید عباس موسوی

3,500,000 ریال

مهارت های دادرسی (هنر دادخواهی؛دفاع و قضاوت) دکتر سید عباس موسوی

2,450,000 ریال