مشاهده همه 15 نتیجه

تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری دکتر عبدالله خدابخشی،دکتر حسنعلی درودیان،دکتر محمد آشوری

2,500,000 ریال

جبران خسارت كارگران درنظام مسوولیت مدنی دکتر عبدالله خدابخشی

1,750,000 ریال

حقوق امور حسبی (جلد نخست) قواعد عمومی و مسائل حجر دکتر عبدالله خدابخشی،نیره عابدین زاده شهری

4,500,000 ریال

حقوق بیمه و مسئولیت مدنی دکتر عبدالله خدابخشی

1,600,000 ریال

حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی دکتر عبدالله خدابخشی

4,500,000 ریال

حقوق دعاوی (جلد اول) قواعد عمومی دعاوی دکتر عبدالله خدابخشی

2,100,000 ریال

حقوق دعاوی (جلد پنجم) تحلیل حقوقی روایات دکتر عبدالله خدابخشی

900,000 ریال

حقوق دعاوی (جلد چهارم) تحلیل منتخب دکتر عبدالله خدابخشی

1,000,000 ریال

حقوق دعاوی (جلد دوم) تحلیل فقهی_حقوقی دکتر عبدالله خدابخشی

1,700,000 ریال

حقوق دعاوی (جلد سوم) تحلیل و نقد رویه قضایی دکتر عبدالله خدابخشی

3,500,000 ریال

حقوق دعاوی (جلد ششم) بایسته های حقوق داوری تطبیقی دکتر عبدالله خدابخشی

1,800,000 ریال

حقوق دعاوی (جلد هشتم) تحلیل و نقد رویه قضایی(حقوقی؛اجتماعی؛فلسفی) دکتر عبدالله خدابخشی

2,200,000 ریال

حقوق دعاوی (جلد هفتم) تحلیل ها و منتخب آرای قضایی دکتر عبدالله خدابخشی

2,400,000 ریال

فلسفه حقوق دکتر عبدالله خدابخشی (2جلدی)

11,800,000 ریال

مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تاثیر آن در رویه قضایی دکتر عبدالله خدابخشی

8,000,000 ریال