در حال نمایش 11 نتیجه

آیین دادرسی کیفری دکتر محمد مصدق

قیمت اصلی 5,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,100,000 ریال است.

بایسته های حقوق جزای اختصاصی دکتر محمد مصدق

2,500,000 ریال

بایسته های حقوق جزای عمومی (3-2-1) دکتر محمد مصدق

2,300,000 ریال

شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دکتر محمد مصدق

700,000 ریال

شرح قانون مجازات اسلامی (جرایم-مسوولیت کیفری-ادله اثبات) دکتر محمد مصدق (جلد دوم)

3,500,000 ریال

شرح قانون مجازات اسلامی (حدود) دکتر محمد مصدق (جلد سوم)

3,500,000 ریال

شرح قانون مجازات اسلامی (دیات) دکتر محمد مصدق (جلد پنجم)

3,500,000 ریال

شرح قانون مجازات اسلامی (دیات) دکتر محمد مصدق (جلد ششم)

3,300,000 ریال

شرح قانون مجازات اسلامی (قصاص) دکتر محمد مصدق (جلد چهارم)

4,500,000 ریال

شرح قانون مجازات اسلامی (کلیات_مجازات ها) دکتر محمد مصدق (جلد اول)

2,900,000 ریال

قرارهای نهایی،تأمین کیفری،نظارت قضایی با رویکرد کاربردی دکتر محمد مصدق

2,400,000 ریال