در حال نمایش 20 نتیجه

رویه های قضایی حاکم بر مقررات وقف سیدمحمدرضا حسینی

4,100,000 ریال

شرح جامع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 دکتر مرتضی عارفی

1,400,000 ریال

قانون امور حسبی تحریری (رقعی)

100,000 ریال

قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی دکتر علی دریمی؛سعید صالح احمدی

5,500,000 ریال

قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی محمد مجتبی رودیجانی

3,400,000 ریال

قانون امور حسبی محسن لطفی گماسایی

350,000 ریال

قانون حمایت خانواده تحریری

100,000 ریال

قانون حمایت خانواده جهانگیر منصور 1403

700,000 ریال

قانون حمایت خانواده سیدرضا موسوی (توازن)

350,000 ریال

قانون حمایت خانواده مصوب محسن لطفی گماسایی(جیبی)

130,000 ریال

قوانین حمایت خانواده در نظم حقوقی کنونی (مختصر حقوق خانواده) دکتر مهدیه محمدتقی زاده؛دکتر غلامحسین افراس؛سعید صالح احمدی

4,000,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به ازدواج وطلاق جهانگیر منصور 1402

550,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی جهانگیر منصور 1402

550,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به خانواده جهانگیر منصور 1403

1,750,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث جهانگیر منصور 1403

900,000 ریال

قوانین وقفی در نظم حقوقی کنونی دکتر محمدحسن امام وردی

2,200,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوق اطفال و نوجوانان مهدی هادی،دکتر سیدجعفر کاظم پور(قوه قضاییه)

قیمت اصلی 2,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,850,000 ریال است.

محشای قانون حمایت خانواده نصرت حسن زاده

400,000 ریال

محشای کاربردی مجموعه قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان (حقوقی-کیفری) سید بهروز رضوی

990,000 ریال

محشای مجموعه قوانین و مقررات حقوق خانواده (قوه قضاییه)

1,800,000 ریال