مشاهده همه 11 نتیجه

آشنایی با علم منطق علی شیروانی

175,000 ریال

دوره مختصر منطق صوری دکتر محمد خوانساری

590,000 ریال

کاربرد منطق در علم حقوق دکتر صادق مرادی

780,000 ریال

منطق (خطا سنج اندیشه) دکتر مرتضی براتی

600,000 ریال

منطق ادبی دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

200,000 ریال

منطق حقوق دکتر محمد مهدی الشریف (با مقدمه دکتر ناصر کاتوزیان)

2,000,000 ریال

منطق حقوق دکتر محمدرسول آهنگران

230,000 ریال

منطق حیرانی در باب استدلال حقوقی حسن جعفری تبار

1,800,000 ریال

منطق صوری (جلد اول و دوم) دکتر محمد خوانساری

1,150,000 ریال

منطق کاربردی علی اصغر خندان

950,000 ریال

هرمنوتیک حقوقی احمد واعظی

530,000 ریال