در حال نمایش 11 نتیجه

آشنایی با علم منطق علی شیروانی

500,000 ریال

دوره مختصر منطق صوری دکتر محمد خوانساری

1,100,000 ریال

کاربرد منطق در علم حقوق دکتر صادق مرادی

1,100,000 ریال

منطق (خطا سنج اندیشه) دکتر مرتضی براتی

600,000 ریال

منطق ادبی دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

1,800,000 ریال

منطق حقوق دکتر محمد مهدی الشریف

4,200,000 ریال

منطق حقوق دکتر محمدرسول آهنگران

900,000 ریال

منطق حیرانی در باب استدلال حقوقی حسن جعفری تبار

2,700,000 ریال

منطق صوری (جلد اول و دوم) دکتر محمد خوانساری

1,850,000 ریال

منطق کاربردی علی اصغر خندان

1,900,000 ریال

هرمنوتیک حقوقی احمد واعظی

2,600,000 ریال