در حال نمایش 27 نتیجه

آموزش فلسفه استاد محمدتقی مصباح یزدی (2جلدی)

4,200,000 ریال

جامع علوم انسانی عناصرشناسی عمومی دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

2,500,000 ریال

حق بر متفاوت بودن (رهیافت های فلسفی؛حقوقی و جرم شناختی) دکتر جهانبخش هراتی

1,650,000 ریال

حقوق طبیعی در اندیشه شیعی مجید نیکویی

1,400,000 ریال

حقوق مدنی فلسفه مسولیت قراردادی دکتر همایون رضایی نژاد

1,200,000 ریال

درآمدی بر فلسفه حق دکتر محمدحسین طالبی

520,000 ریال

درآمدی بر نسبت فلسفه و حقوق احمد واعظی

150,000 ریال

دیو در شیشه (فلسفه رویه قضایی) حسن جعفری تبار

1,100,000 ریال

فلسفه اعلی در علم حقوق دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

1,500,000 ریال

فلسفه حق مالکیت دکتر رحیم پیلوار

1,600,000 ریال

فلسفه حقوق – جلد اول دکتر ناصر کاتوزیان

2,500,000 ریال

فلسفه حقوق – جلد دوم دکتر ناصر کاتوزیان

2,400,000 ریال

فلسفه حقوق – جلد سوم دکتر ناصر کاتوزیان

2,200,000 ریال

فلسفه حقوق (مبانی و کارکردها) توماس موراوتز/بهروز جندقی

7,200,000 ریال

فلسفه حقوق (مختصر و مفید) ریموند وکس /دکتر باقر انصاری؛دکتر مسلم آقایی طوق

1,200,000 ریال

فلسفه حقوق دکتر حسن خسروی

2,000,000 ریال

فلسفه حقوق دکتر غفور خویینی

2,400,000 ریال

فلسفه حقوق مدنی اصول عامه اذن و اذنیات (جلد دوم) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

2,500,000 ریال

فلسفه حقوق مدنی عناصر عمومی عقود (جلد اول) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

2,500,000 ریال

فلسفه حقوق میشل تروپه/دکتر مرتضی کلانتریان

480,000 ریال

فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل (تئوری موازنه) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

4,000,000 ریال

فلسفه مسولیت مدنی دکتر حسن بادینی

7,000,000 ریال

کلیات فلسفه دکتر علی شیروانی

2,500,000 ریال

مبانی حق انسان بر بدن خویش گفتاری در فلسفه حق انسان بر بدن دکتر مجتبی بانشی

700,000 ریال

مبانی فلسفه تفسیر قانون دکتر شهرام کیوانفر

800,000 ریال

مفهوم قانون هربرت هارت/محمد راسخ

قیمت اصلی 3,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,400,000 ریال است.

مکاتب فلسفی حقوق دکتر محمدجواد جاوید

1,500,000 ریال