نمایش 1–30 از 147 نتیجه

حقوق جزای عمومی دکتر محمدعلی اردبیلی (جلد نخست)

1,500,000 ریال

حقوق جزای عمومی(2) دکتر حسین میرمحمد صادقی

1,800,000 ریال

حقوق جزای عمومی(1) دکتر حسین میرمحمد صادقی

2,200,000 ریال

کلیات حقوق جزا دکتر محمدعلی اردبیلی

1,500,000 ریال

حقوق جزای عمومی دکتر محمدعلی اردبیلی(جلدسوم)

1,550,000 ریال

حقوق جزای عمومی دکتر محمدعلی اردبیلی (جلد دوم)

950,000 ریال

حقوق جزای عمومی(3) دکتر حسین میرمحمد صادقی

1,900,000 ریال

جرایم علیه اموال و مالکیت حقوق جزای اختصاصی (۱) دکتر حسین میرمحمد صادقی

3,300,000 ریال

جرم شناسی دکتر سید محمود میرخلیلی

1,850,000 ریال

جرایم علیه مصالح عمومی کشور حقوق جزای اختصاصی (2) دکتر حسین میرمحمد صادقی

2,800,000 ریال

جرايم عليه شخصيت معنوی اشخاص حقوق جزای اختصاصی (۴) دکتر حسین میرمحمد صادقی

700,000 ریال

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص حقوق جزای اختصاصی (3) دکتر حسین میرمحمد صادقی

2,900,000 ریال

حقوق جزای عمومی پرویز صانعی

3,000,000 ریال

مختصر حقوق جزای عمومی دکتر عباس منصور آبادی

2,900,000 ریال

جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین دکتر محمد آشوری

1,550,000 ریال

کلیات حقوق جزا دکتر عباس منصور آبادی

900,000 ریال

قواعد فقه4 (بخش جزایی) دکتر سید مصطفی محقق داماد

1,700,000 ریال

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزا (اختصاصی) دکتر شادی عظیم زاده

3,890,000 ریال

حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسن پوربافرانی

2,500,000 ریال

جرایم علیه مصالح عمومی کشور (حقوق جزای اختصاصی 2) دکتر سید محمود مجیدی

380,000 ریال

حقوق جزای عمومی اسماعیل ساولانی

3,000,000 ریال

درسنامه جرایم علیه اشخاص (قتل) احمد حاجی ده آبادی

2,200,000 ریال

حقوق جزای اختصاصی تحلیل ارکان جرم دکتر علیرضا درویش،امید تاجیک

990,000 ریال

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزا (عمومی) دکتر شادی عظیم زاده

3,800,000 ریال

کمک حافظه حقوق جزا عمومی دکتر شادی عظیم زاده

3,480,000 ریال

حقوق جزای عمومی (1) دکتر عباس منصورآبادی

900,000 ریال

درآمدی بر عدالت کیفری جولین رابرتس/مجید قورچی بیگی

500,000 ریال

تفسیر قانون در حقوق جزا دکتر جلیل امیدی

550,000 ریال

مراحل سه گانه پیشگیری از جرم در آموزه های قرآنی دکتر قدرت الله خسروشاهی

200,000 ریال

جرم شناسی (ژرژ پیکا) علی حسین نجفی ابرند آبادی

400,000 ریال