در حال نمایش 15 نتیجه

حقوق بیع بین المللی دکتر سید حسین صفایی ؛ دکتر محمود کاظمی ؛ دکتر مرتضی عادل ؛ دکتر میرزانژاد

4,200,000 ریال

حقوق خانواده (جلد اول) دکتر سید حسین صفایی،دکتر اسدالله امامی(دانشگاه تهران)

1,900,000 ریال

حقوق خانواده (جلد دوم) دکتر سید حسین صفایی،دکتر اسدالله امامی(دانشگاه تهران)

150,000 ریال

حقوق مدنی اشخاص محجورین دکتر سید حسین صفایی؛دکتر سید مرتضی قاسم زاده

1,930,000 ریال

حقوق مدنی پیشرفته (نمایندگی وامانت) دکتر سید حسین صفایی،دکتر محمدهادی جواهرکلام (جلد دوم)

4,500,000 ریال

حقوق مدنی پیشرفته تضمین های دین(رهن و ضمان) دکتر سید حسین صفایی،دکتر محمدهادی جواهرکلام (جلد اول)

قیمت اصلی 3,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,400,000 ریال است.

حقوق مدنی پیشرفته شرکت مدنی(اشاعه،شرکت اذنی،شرکت معاوضی،تفسیم مال مشاع) دکتر سید حسین صفایی،دکتر محمدهادی جواهرکلام (جلد سوم)

4,500,000 ریال

حقوق مدنی وصيت،ارث،شفعه دکتر سید حسین صفایی،دکتر محمدهادی جواهرکلام

2,750,000 ریال

دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) اشخاص و اموال دکتر سید حسین صفایی

2,200,000 ریال

دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) قواعد عمومی قراردادها دکتر سید حسین صفایی

2,200,000 ریال

مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی دکتر سید حسین صفایی

2,700,000 ریال

مختصر حقوق خانواده دکتر سید حسین صفایی؛دکتر اسدالله امامی

2,500,000 ریال

مسولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد ) دکتر سید حسین صفایی

2,100,000 ریال

مسولیت مدنی تطبیقی دکتر سید حسین صفایی ؛ دکتر حبیب اله رحیمی

قیمت اصلی 7,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 6,600,000 ریال است.

مسولیت مدنی محجورین دکتر سید حسین صفایی،دکتر علیرضا آبین

2,500,000 ریال